Privacy-statement VYVRE Letselschade Advocatuur B.V.

Inleiding

In het kader van de dienstverlening verwerkt VYVRE Letselschade Advocatuur B.V.
(hierna: “VYVRE”) persoonsgegevens. VYVRE kan deze gegevens van uzelf hebben
ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of (Whats)app. Daarnaast kan VYVRE
persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden
(bijvoorbeeld uw werkgever, notaris enz.). Met deze privacyverklaring informeert VYVRE
u hoe VYVRE met deze persoonsgegevens omgaat.

Dit privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van VYVRE met
KvK-nummer 80053661, statutair gevestigd te Haren.
VYVRE respecteert ieders privacy. VYVRE erkent de behoefte aan een goede controle
over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doet
VYVRE onder meer door ons te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking
tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle
persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het contact dat via e-mail, telefoon,
(Whats)app of een bezoek plaatsvindt.

Aard en doeleinden van de verwerking

Wanneer er via de website contact wordt gezocht met VYVRE wordt verwezen naar het
adres en het telefoonnummer van VYVRE. Wanneer u via e-mail, telefoon of een

bezoek persoonsgegevens met ons deelt, is het mogelijk dat VYVRE die
persoonsgegevens bewaart. Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde
computer van VYVRE. Fysieke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde
(afgesloten) fysieke omgeving.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die VYVRE verwerkt:

– NAW-gegevens;
– Kopie identificatiebewijs (alleen indien nodig);
– BSN (alleen indien nodig);
– Functie contactpersoon;
– Geslacht en leeftijd (geboortedatum);
– Gegevens betreffende de gezondheid (alleen indien nodig);
– Strafrechtelijke gegevens (alleen indien nodig);
– Rechtsbijstandverzekeraar;
– Gegevens betreffende partner en kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de
aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand);
– Huwelijkse staat (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van gefinancierde
rechtsbijstand);
– Bankrekeningnummer (voor zover nodig);
– E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon;
– Persoonsgegevens met betrekking tot uw vraag en/of dossier;
– Gegevens betreffende wederpartij;
– Gegevens betreffende advocaat wederpartij;

VYVRE verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit Privacy-statement, tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

VYVRE kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

– Het kunnen behandelen van uw vraag en/of dossiers;
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
– Het kunnen factureren / incasso van de diensten;
– Het onderhouden van contact met u, waaronder uitnodigingen voor seminars;
– Het verzenden van een nieuwsbrief;
– Het verzenden van een klantbeoordelingstool en/of het vragen van feedback over de
dienstverlening.

Grondslagen van de verwerking
VYVRE verwerkt uw persoonsgegevens bijna altijd, omdat het nodig is ter uitvoering
van de overeenkomst van opdracht, gerechtvaardigd belang of om een wettelijke
verplichting na te kunnen komen. In voorkomende gevallen kan het zijn dat VYVRE
persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u
daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien VYVRE persoonsgegevens die
VYVRE mag verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen
willen verwerken, dan zal VYVRE u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kan VYVRE uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of
eigendommen van onszelf en die van de gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te
voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen

VYVRE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen
waarvoor de gegevens verwerkt worden. VYVRE hanteert de volgende
bewaartermijnen:

– Administratieve gegevens: zeven jaar;

– Dossiergegevens: ten minste een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum
waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier binnen bekwame tijd
worden vernietigd en de persoonsgegevens van betrokkenen worden verwijderd, tenzij
er een zwaarwegend belang bestaat om het dossier, of delen daarvan, en
persoonsgegevens langer te bewaren.

– Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij ons afneemt: drie maanden.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan VYVRE gebruik maken van diensten van
derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen
beschikken, die VYVRE niet in huis heeft. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of
subverwerkers zijn, waaronder medisch adviseurs. Andere derden die weliswaar strikt
genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in
hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld de systeembeheerder, leveranciers of
hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat
zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins
bewerken, zal VYVRE met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle
verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal VYVRE alleen derden

inschakelen van wie VYVRE kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die
adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen
naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen
verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

VYVRE beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke
verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische,
organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen
accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang,
ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van
de door ons ingeschakelde partijen, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Dit
is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wij verplichten de medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang
hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder draagt VYVRE er zorg
voor dat de medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen
over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere
betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de
gegevens die verwerkt worden(door het invullen van een formulier). Indien een
betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze

waarop VYVRE gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met VYVRE via
telefoonnummer: 06-81347812.

Cookies

VYVRE maakt gebruik van Cookies Google Analytics [Welke: DBK: toelichting]. Tevens
bestaat de mogelijkheid om persoons- of contactgegevens via de website te verstrekken
of achter te laten.

Daar waar VYVRE op de website hyperlinks heeft opgenomen naar websites van
derden, geldt dat indien u deze websites bezoekt, de privacy-policy van deze derde
partijen, en niet die van VYVRE , van toepassing is op de activiteiten die op u deze
websites verricht en de informatie die u daar verstrekt, achterlaat of anderszins
openbaar maakt.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende
persoonsgegevens dan stelt VYVRE u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan
onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw
persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. VYVRE streeft ernaar dit te
doen binnen 48 uur nadat VYVRE dit datalek heeft ontdekt of daarover door de
(sub)verwerkers is geïnformeerd.

Wijzigingen

Dit Privacy-statement is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze
site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
wijzigingen in dit Privacy-statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit
Privacy-statement te raadplegen.

Haren, 11 september 2020