Hieronder staan de algemene voorwaarden van VYVRE Letselschade Advocaten B.V. en de algemene voorwaarden VYVRE Letselschade Advocatuur B.V.

Algemene voorwaarden VYVRE Letselschade Advocaten B.V.

1. VYVRE Letselschade Advocatuur B.V. (“VYVRE”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan bij VYVRE werkzame persoon of personen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend is gegeven, ongeacht of deze opdracht is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. Niet alleen VYVRE, maar ook alle (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan VYVRE zijn verbonden als ook derden – die VYVRE bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geval van wijziging van de voorwaarden door VYVRE, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.vyvre.nl.
3. Opdrachten verstrekt aan bij VYVRE werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan VYVRE verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.
4. VYVRE is gerechtigd al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van VYVRE ongecodeerd te verzenden.
5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VYVRE uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
6. VYVRE voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat VYVRE onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VYVRE gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VYVRE in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald met een maximum van € 1.000.
7. VYVRE is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. VYVRE gaat bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldig te werk. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan VYVRE gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
9. VYVRE is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is VYVRE gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
10. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke, door VYVRE vastgestelde uurtarief. VYVRE is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. Alle door VYVRE bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder opslag in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW. Daar waar met consumenten wordt gecontracteerd, worden bedragen inclusief BTW vermeld.
11.Gewerkte uren en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is VYVRE gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.
12. Opdrachtgever vrijwaart VYVRE tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van VYVRE.
13. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen een periode van 2 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat VYVRE daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
14. VYVRE mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken conform de voorwaarden in het privacystatement van VYVRE, gepubliceerd op www.vyvre.nl.
15. VYVRE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens worden. VYVRE hanteert de volgende bewaartermijnen:
administratieve gegevens: zeven jaar,
dossiergegevens: ten minste een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier binnen bekwame tijd worden vernietigd en de persoonsgegevens van betrokkenen worden verwijderd, tenzij er een zwaarwegend belang bestaat om het dossier, of delen daarvan, en persoonsgegevens langer te bewaren.
16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de tekst van deze voorwaarden en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.
17. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VYVRE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de voornoemde rechtsverhouding kunnen conform de op de website van VYVRE gepubliceerde klachtenregeling, worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van VYVRE. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en VYVRE mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland worden beslist.

Algemene voorwaarden VYVRE Letselschade Advocatuur B.V.

1. VYVRE Letselschade Advocatuur B.V. (“VYVRE”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan bij VYVRE werkzame persoon of personen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend is gegeven, ongeacht of deze opdracht is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. Niet alleen VYVRE, maar ook alle (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan VYVRE zijn verbonden als ook derden – die VYVRE bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geval van wijziging van de voorwaarden door VYVRE, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.vyvre.nl.
3. Opdrachten verstrekt aan bij VYVRE werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan VYVRE verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.
4. VYVRE is gerechtigd al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van VYVRE ongecodeerd te verzenden.
5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VYVRE uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
6. VYVRE voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat VYVRE onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VYVRE gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VYVRE in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald met een maximum van € 10.000.
7. VYVRE is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. VYVRE gaat bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldig te werk. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan VYVRE gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
9. VYVRE is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is VYVRE gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
10. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke, door VYVRE vastgestelde uurtarief. VYVRE is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. Alle door VYVRE bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder opslag in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW. Daar waar met consumenten wordt gecontracteerd, worden bedragen inclusief BTW vermeld.
11.Gewerkte uren en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is VYVRE gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.
12. Opdrachtgever vrijwaart VYVRE tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van VYVRE.
13. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen een periode van 2 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat VYVRE daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
14. VYVRE mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken conform de voorwaarden in het privacystatement van VYVRE, gepubliceerd op www.vyvre.nl.
15. VYVRE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens worden. VYVRE hanteert de volgende bewaartermijnen:
administratieve gegevens: zeven jaar,
dossiergegevens: ten minste een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier binnen bekwame tijd worden vernietigd en de persoonsgegevens van betrokkenen worden verwijderd, tenzij er een zwaarwegend belang bestaat om het dossier, of delen daarvan, en persoonsgegevens langer te bewaren.
16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de tekst van deze voorwaarden en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.
17. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VYVRE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de voornoemde rechtsverhouding kunnen conform de op de website van VYVRE gepubliceerde klachtenregeling, worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van VYVRE. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en VYVRE mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland worden beslist.