Inleiding
VYVRE Letselschade Advocatuur B.V. (hierna: “VYVRE”) is een besloten vennootschap met KvK-nummer 80053661, statutair gevestigd te Haren. Dit privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van VYVRE.
VYVRE Letselschade Advocaten B.V. (hierna ook: “VYVRE”) is een besloten vennootschap met KVK-nummer 81440472, statutair gevestigd te Haren. Dit privacystatement geldt ook voor VYVRE Letselschade Advocaten B.V.

VYVRE respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. VYVRE houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeert VYVRE u op welke wijze VYVRE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel.

Persoonsgegevens
VYVRE verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk ook uw gegevens. VYVRE  kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, webformulieren op de kantoorwebsite of (Whats)app. Daarnaast kan VYVRE  persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld van medici).

Aard en doeleinden van de verwerking
Wanneer er via de website contact wordt gezocht met VYVRE, wordt verwezen naar het adres en het telefoonnummer van VYVRE. Ook kent de website webformulieren. Wanneer u via e-mail, telefoon, webformulier of een bezoek persoonsgegevens met VYVRE deelt, is het mogelijk dat VYVRE die persoonsgegevens bewaart. Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer van VYVRE. Fysieke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde fysieke omgeving.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die VYVRE verwerkt:

 1. Basisgegevens, zoals naam-, adres en woonplaats;
 2. Telefoonnummers
 3. Overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 4. Kopie identificatiebewijs (alleen indien nodig);
 5. BSN (alleen indien nodig);
 6. Functie contactpersoon;
 7. Geslacht en leeftijd (geboortedatum);
 8. Gegevens betreffende de gezondheid (alleen indien nodig voor de behandeling van de zaak);
 9. Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer(s) (alleen indien nodig);
 10. Gegevens betreffende uw bezoek aan de website van VYVRE;
 11. Strafrechtelijke gegevens (alleen indien nodig);
 12. Rechtsbijstandverzekeraar;
 13. Gegevens betreffende partner en kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand);
 14. Huwelijkse staat (voor zover nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand);
 15. Persoonsgegevens met betrekking tot uw vraag en/of dossier;
 16. Gegevens betreffende wederpartij;
 17. Gegevens betreffende advocaat wederpartij;

VYVRE  verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierna worden beschreven in dit privacystatement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doelen van de verwerking
VYVRE kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. Het kunnen behandelen van uw vraag en/of dossiers;
 2. Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
 3. Het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. Het kunnen factureren / incasso van de diensten;
 5. Het onderhouden van contact met u, waaronder het toezenden van informatie waarom u zelf heeft gevraagd.
 6. Het verzenden van een kantoornieuwsbrief;
 7. Het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 8. Het vragen van feedback over de dienstverlening, eventueel via een klantbeoordelingstool.

Grondslagen van de verwerking
VYVRE verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 2. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het toezenden van een kantoornieuwsbrief.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat VYVRE persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien VYVRE persoonsgegevens die VYVRE mag verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zal VYVRE u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kan VYVRE uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van VYVRE en die van de gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen
VYVRE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. VYVRE hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Administratieve gegevens: zeven jaar;
 2. Dossiergegevens: ten minste een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zal het dossier binnen bekwame tijd worden vernietigd en de persoonsgegevens van betrokkenen worden verwijderd, tenzij er een zwaarwegend belang bestaat om het dossier, of delen daarvan, en persoonsgegevens langer te bewaren.
 3. Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij VYVRE afneemt: drie maanden.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan VYVRE  gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die VYVRE niet in huis heeft. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, waaronder medisch adviseurs. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld de systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal VYVRE met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal VYVRE  alleen derden inschakelen van wie VYVRE kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

VYVRE geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt VYVRE ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging van uw gegevens
VYVRE beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. VYVRE neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door VYVRE ingeschakelde partijen, dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Dit wordt steeds vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

De letselschadeadvocaten van VYVRE (Mr. M. Schreijer, mr. M.J. de Vries en J. Verschoor) en eventuele derden derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding. Verder draagt VYVRE er zorg voor dat betrokken personen overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Rechten van betrokkenen
Een betrokkene heeft het recht VYVRE te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met VYVRE door een e-mailbericht te sturen naar info@vyvre.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop VYVRE persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met VYVRE door een e-mailbericht te sturen naar maaike@vyvre.nl. Een klacht hierover tracht VYVRE naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, hyperlinks
VYVRE maakt op haar website gebruik van cookies en Google Analytics. Als u op de website heeft gekozen voor ‘noodzakelijke cookies’, plaatst VYVRE functionele en analytische cookies die van belang zijn voor het goed werken van een website. Indien u op de website kiest voor ‘Alle cookies’ plaatst VYVRE ook tracking cookies. Hiermee kan uw bezoekersgedrag worden vastgelegd.

De website van VYVRE bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Instagram, Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. VYVRE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is VYVRE verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Instagram, Facebook  en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt VYVRE  u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. VYVRE  streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat VYVRE dit datalek heeft ontdekt of daarover door de (sub)verwerkers is geïnformeerd.

Wijzigingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Haren, 31 januari 2021