VYVRE Letselschade Advocaten B.V.

VYVRE Letselschade Advocaten B.V. is de naam van de besloten vennootschap, waarvan Maaike de Vries en Marcel Schreijer eigenaar zijn en samen met hun fantastische team hun werkzaamheden als letselschade advocaat verrichten (hierna ook: “VYVRE”). VYVRE is een besloten vennootschap. VYVRE maakt ook gebruik van de handelsnamen VYVRE en VYVRE Letselschade. De vennootschap is  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 81440472. Maaike de Vries, Marcel Schreijer en Julia Verschoor zijn als advocaat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), in het arrondissement Noord-Nederland, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Het btw-nummer volgt.

Het postadres en bezoekadres van VYVRE Letselschade Advocaten B.V. is Atoomweg 2F,  (9743 AK) Groningen.

VYVRE werkt het liefst zoveel mogelijk digitaal. Vertrouwelijke bestanden verstuurt VYVRE daarom zo veilig mogelijk. VYVRE maakt gebruik van Office 365 Business Premium, CryptShare en Kleos.

Privacy en vertrouwelijkheid zijn belangrijk voor iedere klant van VYVRE. In het privacystatement en de cookieverklaring op deze website vind je daar meer over.

Rechtsgebiedenregister

Als advocaat focussen Maaike de Vries, Marcel Schreijer en Julia Verschoor zich op twee rechtsgebieden. Zij hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Letselschaderecht
  • Slachtofferrecht / letselschaderecht

Deze registratie verplicht deze advocaten van VYVRE elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA een vast aantal opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheid

VYVRE heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Als er geen uitkering plaatsvindt, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VYVRE in het betreffende dossier in rekening heeft gebracht en door de klant is betaald, met een maximum van  € 10.000 bij VYVRE Letselschade Advocatuur en € 1.000,00 voor cliënten van VYVRE Letselschade Advocaten B.V., die na 1 februari 2021 een opdrachtovereenkomst zijn aangegaan. In artikel 6 van de algemene voorwaarden is de hele beperking opgenomen.

Geen derdengeldenregeling

VYVRE beschikt niet over een derdengeldenrekening. VYVRE ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wordt VYVRE toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt VYVRE ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat VYVRE zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laat lopen). Alle regels over derdengelden zijn dan van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht je als klant onverhoopt  vinden dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is gegaan, neem dan contact op door met Maaike de Vries te bellen op 0681347812 of een e-mail te sturen naar info@vyvre.nl. Zij zal je binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Wanneer van deze termijn wordt afgeweken, zal daarvan gemotiveerd bericht aan je worden gedaan, waarbij Maaike de Vries ook meldt binnen welke termijn wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Als klager word je in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Je bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Je kunt zo nodig naar de burgerlijke rechter van de rechtbank Noord-Nederland stappen als je een probleem niet met VYVRE / Maaike de Vries op kunt lossen. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VYVRE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Verder kun je een probleem ook voorleggen aan de deken. Zie daarover: www.advocatenorde.nl.

VYVRE is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur of een andere buitengerechtelijke geschillencommissie.

Klik hier om de uitgebreide, officiële klachtenregeling in te zien en te downloaden. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VYVRE en haar klanten.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met VYVRE Letselschade Advocatuur BV zijn de algemene voorwaarden van VYVRE Letselschade Advocatuur BV van toepassing. Hierin is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Als er geen uitkering plaatsvinden, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VYVRE in het betreffende dossier in rekening heeft gebracht en door de klant is betaald, met een maximum van  € 10.000. In artikel 6 van de algemene voorwaarden is de hele beperking opgenomen.

Op alle overeenkomsten met VYVRE Letselschade Advocatuur BV zijn de algemene voorwaarden van VYVRE Letselschade Advocatuur BV van toepassing. Hierin is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Als er geen uitkering plaatsvinden, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VYVRE in het betreffende dossier in rekening heeft gebracht en door de klant is betaald, met een maximum van  € 1.000. In artikel 6 van de algemene voorwaarden is de hele beperking opgenomen.

Waarneming

Als een advocaat van VYVRE op vakantie is of anderszins verhinderd, neemt een andere advocaat van VYVRE de betreffende praktijk waar. Dit wordt binnen VYVRE opgelost.