Affectieschade na overlijden of ernstig letsel

Affectieschade na overlijden of ernstig letsel is een vorm van smartengeld voor naasten en nabestaanden. Het gaat hier om een vergoeding voor het leed dat wordt veroorzaakt door het overlijden, of ernstig gewond raken, van een naaste. Naasten en nabestaanden kunnen sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade. Voor ongevallen van voor 1 januari 2019 bestaat die mogelijkheid niet.

Een schrijnend voorbeeld is wanneer een kind een dwarslaesie oploopt bij een verkeersongeval. De ouders kunnen dan affectieschade vorderen.

Hoe hoog is de affectieschadevergoeding?

Bij de vergoeding van affectieschade gaat het uitdrukkelijk niet om de vergoeding van gemaakte kosten, zoals reiskosten of het verschaffen van mantelzorg, maar om een gefixeerd bedrag. De hoogte is afhankelijk van de relatie met het slachtoffer en de ernst van de schade. Het gaat om bedragen tussen de €12.500 en €20.000. De schadevergoeding heeft een symbolisch karakter.

Wie heeft recht op affectieschade?

Vergoeding van affectieschade heeft als doel om de naasten en nabestaanden een stukje erkenning en mogelijk genoegdoening te verschaffen. Zoals gezegd is dit mogelijk bij overlijden of het ernstig gewond raken van een naaste. Er is in elk geval sprake van ernstig letsel als er meer dan 70% blijvende invaliditeit is.  Niet iedereen komt volgens de Wet Affectieschade in aanmerking voor affectieschade. De volgende naasten en nabestaanden komen onder meer in aanmerking:

  • Ouders (waaronder ook stiefouders)
  • Kinderen (waaronder ook stiefkinderen)
  • Partners
  • Zorgrelaties

Naast affectieschade is er ook schockschade

Naast affectieschade bestaat er ook schockschade. Dit is de schade die iemand oploopt door de confrontatie met een schokkende gebeurtenis of met de gevolgen. Voor de toekenning van schockschade geldt een aantal gezichtspunten

  • de aard, toedracht en gevolgen van de jegens het primaire slachtoffer gepleegde onrechtmatige daad
  • de wijze waarop het secundaire slachtoffer wordt geconfronteerd met de jegens het primaire slachtoffer gepleegde onrechtmatige daad en de gevolgen daarvan en
  • de aard en hechtheid van de relatie tussen het primaire en secundaire slachtoffer.

Het recht op vergoeding van schokschade is beperkt tot de schade die volgt uit geestelijk letsel waarbij geldt dat zowel de materiële als immateriële schade die daarvan het gevolg is voor vergoeding in aanmerking komt.

Voor shockschade is de datum 1 januari 2019 niet van belang. Cumulatie van bovenstaande vergoedingen is mogelijk.

Wil je advies inwinnen over de vergoeding affectieschade, neem dan contact met ons op. Je kunt de advocaten van VYVRE bereiken via 0502110836 of info@vyvre.nl